Lokaal Belang ziet kansen voor het realiseren van een multifunctioneel Denksportcentrum voor jong en oud op de locatie van of de oude Fraanjeschool of de oude Eben-Haëzerschool. Lokaal Belang denkt dat hier kansen liggen voor een ‘win-win-win situatie’.

BDSV in de knel 
De BDSV (Barneveldse Dam- en Schaakvereniging) heeft te maken met een huisvestingsvraagstuk en trok al veel eerder aan de bel. De huur van de huidige ruimte is inmiddels per 1 augustus door de gemeente opgezegd en helaas is er nog steeds geen passende tijdelijke en/of structurele oplossing. Dat dreigt tegen de motie van 7 juni in te gaan, waarin staat dat er eerst een structurele oplossing voor BDSV gevonden moet worden, alvorens het oude pand verlaten moet worden. De tijd dringt en de BDSV maakt zich terecht grote zorgen welke zij inmiddels opnieuw via een uitgebreide brief aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt.

Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid bij ouderen
Lokaal Belang wil zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.  Vanwege het wegvallen van een levenspartner, leeftijdsgenoten en toenemende beperkingen, lopen ouderen het risico om te vereenzamen. Er worden al diverse activiteiten georganiseerd, maar Lokaal Belang wil voortdurende aandacht en zorg voor dit probleem. Deze zorg wordt gelukkig gedeeld door de huidige regeringscoalitie die het manifest “Waardig ouder worden” (www.waardigouderworden.nl ) heeft opgenomen in het regeerakkoord. Lokaal Belang steunt dit manifest van harte en ziet hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente in samenwerking met de diverse welzijnsorganisaties. Denksport is een manier waardoor ouderen elkaar kunnen ontmoeten en tot op hoge leeftijd actief kunnen blijven.

Win-win-win
Lokaal Belang ziet kansen voor het mogelijk realiseren van een Denksportcentrum op ofwel de plek van de huidige Fraanjeschool waarvoor spoedig nieuwbouw start, ofwel op de naastgelegen locatie van de oude EbenHaëzerschool. Wellicht is zelfs een deel van de Fraanjeschool te gebruiken om te renoveren als Denksportcentrum annex buurtkamer. Een buurtkamer in Barneveld-zuid (wijk Zuid-III) was een eerder plan van de Woningstichting en de gemeente, die al een innovatiebudget hiervoor toekende, wat tot op heden nog niet van de grond gekomen is. Op deze wijze geeft de gemeente uitvoering aan de motie en heeft de BDSV een structurele en representatieve oplossing die voldoet aan de eisen die de sporten en wedstrijden aan de ruimte stelt.  Naast een plek om met elkaar de denksport te beoefenen, ziet Lokaal Belang dit als een sociale ontmoetingsruimte voor jong en oud. Deze voorziening kan de sociale cohesie versterken en, zoals hierboven al vermeld, een waardevolle voorziening zijn voor de senioren in onze gemeente. Breder gezien bieden deze locaties vanwege de centrale ligging mogelijkheden voor bewoners uit meerdere wijken, zoals Barneveld Zuid-II, Zuid-III, Centrum en de Vogelbuurt.  In dit Denksportcentrum moet er ook ruimte zijn voor andersoortige denksporten zoals Bridge, Biljarten, Dart en andere passende sporten en activiteiten.

Lokaal Belang pleit dan ook voor een spoedige en adequate oplossing, waarbij er slim gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden en er meerdere sociale doelen gediend worden in het belang van onze inwoners van de gemeente Barneveld.

Bron: Lokaal Belang